De jongere wordt opgenomen in een Nederlandstalig gastgezin en uitgenodigd om actief deel te nemen aan het gezinsleven. Ook wordt hem of haar gevraagd de bestaande gezinsroutine te accepteren en werkzaamheden te verrichten die zich binnen het huishouden voordoen. De jongere kan daarnaast kiezen voor een arbeidsmatige dagbesteding zoals werken op een boerderij, een camping of restaurant. Van deze werkzaamheden houdt de jongere een portfolio bij. De jongere kan zo nodig onderwijs via e-learning volgen.

Extra aandacht besteden we aan een goede match tussen de jongere en gezin. Op basis van de wensen en competenties van de jongere zelf, zijn persoonlijke doelen en zijn problematisch gedrag en selecteren we een gezin dat hierbij past en met de specifieke problematiek van de jongere weet om te gaan.

Begeleiding

Eens in de twee weken bezoekt de coach het gezin en voert een gesprek met de jongere en het gastgezin, waarvan hij een verslag maakt. Twee maanden na start bij het gezin en elke drie maanden daarna vindt een voortgangsevaluatie plaats. De coach woont zelf ook in Frankrijk en is beschikbaar voor advies, crisis of wat verder nodig mocht zijn. In de begeleiding van de jongere wordt sterk geleund op de eigen kracht van de jongere en het positieve van een ‘gewoon’ gezin. De begeleiding door de coach is met name gebaseerd op gedragstherapeutische principes en ervaringsleren. In Nederland houdt een medewerker van Emireurope contact met de hulpverleningsinstelling of gemeente die de jongere geplaatst heeft. Zo nodig worden ook de ouders bij het overleg betrokken.

 

 

Verantwoordelijk zijn voor jezelf houdt
ook in verantwoordelijk zijn voor de
ander, mens en dier.

 

 

 

Duur van de trajecten

Bij de langdurige trajecten van drie maanden en langer komt de jongere af en toe naar Nederland om met zijn familie contact te hebben, praktische zaken te regelen en vooral om te kijken in hoeverre hij het geleerde in zijn “oude” omgeving kan toepassen. Hierbij worden verblijf en eventueel toezicht geregeld door een Emir-medewerker in Nederland. Vooral in de eerste fase kan nog het nodige mis gaan, maar dit vormt nieuwe input voor de begeleiding in Frankrijk.

Aan het eind van zijn verblijf in Frankrijk zal de jongere regelmatig naar Nederland komen om samen met de plaatsende instelling, ouders, en Emir-medewerker zijn vervolgtraject te organiseren. De aandacht richt zich dan met vooral op de domeinen huisvesting, werk-opleiding en vrijetijdsbesteding.

 

 

Naast de dagbesteding is er natuurlijk
ook ruimte voor andere dingen in de
vrije tijd.